Hjem

Vedtægter for Støt ungdommen i Guldborgsund Kommune

 

§1: Foreningens navn er Støt ungdommen i Guldborgsund Kommune. Dens formål er, dels ved egen aktivitet, og dels ved i samarbejde med andre foreninger, at tilvejebringe midler, for herved at kunne yde støtte til gavn for ungdomsarbejdet i ”Guldborgsund kommune”, med undtagelse af foreninger, hvis hovedformål er politisk eller religiøs aktivitet.

 

§2: Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Alle kan optages som medlemmer. Kun personer, der har indløst medlemskab senest tre måneder før, har stemmeret på generalforsamlingen.

 

§3: Foreningen ledes af en bestyrelse på femmedlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Yderligere vælges én suppleanter for én år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Af de fem medlemmer afgår to henholdsvis tre medlemmer hvert andet år. Endvidere vælges én revisorer, som vælges på generalforsamlingen samt én suppleant for disse. Valget sker skriftligt.

 

§4: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i marts måned, og skal indvarsles mindst 14 dage før ved annoncering. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Simpel stemmeflertal er afgørende. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 1/3 af medlemmerne forlanger det. Vedtægtsændringer skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger inden for tre uger med samme varslingsfrist.

 

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Indkomne forslag (senest 8 dage før generalforsamlingen)

6. Valg

7. Eventuelt

 

§5: Bestyrelsen fordeler de økonomiske midler på grundlag af skriftlige ansøgninger fra foreninger, der har med ungdomsarbejdet at gøre i ”Guldborgsund kommune”

 

§6: I tilfælde af foreningens opløsning, overgår dens midler til de foreninger, der på det pågældende tidspunkt har med ungdomsarbejdet at gøre i Guldborgsund kommune. Foreningen kan kun opløses på to af hinanden følgende generalforsamlinger inden for tre uger, med 14 dages varsel. Sidste generalforsamling fordeler midlerne.